Korupcijos prevencija

Informacija susidūrus su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika

Jei su galima korupcinio pobūdžio veika susiduria potencialiai pavojingo įrenginio (toliau – įrenginys) savininkas

Jei įrenginio savininkas turi pagrįstų įtarimų, kad jo įrenginio techninės būklės tikrinimą atliekantis ekspertas tiesiogiai ar netiesiogiai siūlo dalyvauti korupcinio pobūdžio nusikalstamoje veikoje, jis privalo:

 • Atsisakyti dalyvauti eksperto siūlomoje galimai nusikalstamoje veikoje ir pareikalauti, kad tokie siūlymai būtų nutraukti;
 • Žodžiu įspėti ekspertą, kad jo veiksmai yra neteisėti ir už tokią veiką yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė.

Papildoma informacija įrenginio savininkui:

Jei po žodinio įspėjimo ekspertas toliau tiesiogiai ar netiesioginiai siūlo dalyvauti galimai korupcinio pobūdžio nusikalstamoje veikoje, prašome apie tai nedelsiant pranešti telefonu 861833731. Taikomosios poveikio priemonės bus efektyvesnės, jei įmonės vadovas gaus rašytinį pareiškimą su nurodytais įrenginio savininko asmens duomenimis, kuo išsamesniu ir detalesniu eksperto, kuris įtariamas tiesiogiai ar netiesiogiai siūlęs dalyvauti korupcinio pobūdžio nusikalstamoje veikoje, veiksmų ir siūlymų aprašymu, nurodytu eksperto vardu ir pavarde. Jei reikalinga pagalba rašant pareiškimą, įrenginio savininkas gali kreiptis į atitinkamos apygardos vadovą, kuris visada suteiks būtiną informaciją.

Pareiškimą ne vėliau kaip per tris darbo dienas prašome pateikti atitinkamos apygardos vadovui.

 Informacija įrenginių savininkams

Ekspertams draudžiama:

 • Daryti ir skatinti daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas (kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, piktnaudžiavimas, pareigų neatlikimas ir kt.);
 • Savo ar kitų naudai tiesiogiai arba netiesiogiai pažadėti ar susitarti priimti kyšį;
 • Reikalauti ar provokuoti duoti kyšį: pateikti įrenginio savininkui iškreiptą, neteisingą, nepilną informaciją apie jo privalomam techninės būklės tikrinimui pateikto įrenginio techninę būklę, kitokį įrenginio neatitikimą techniniams reikalavimams, kitokią informaciją, susijusią su savininku, jo įrenginį, jo įrenginio techninės būklės tikrinimą ar klaidingai informuoti savininką apie didesnes, griežtesnes jam taikytinas sankcijas, atsakomybę, sunkesnes pasekmes, negu numatyta atitinkamuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose įrenginių techninės būklės tikrinimą, taip pat kitaip klaidinti įrenginio savininką, pateikiant jam informaciją, viršijančią konkretaus eksperto įgalinimus techninės būklės tikrinimo srityje ir (ar) galimybę taikyti didesnes poveikio priemones, negu yra numatyta;
 • Pažadėti paveikti arba kitokiais būdais paveikti kitą ekspertą, kad šis teisėtai arba neteisėtai veiktų arba neveiktų vykdydamas savo tiesiogines funkcijas;
 • Priimti kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant eksperto pareigas;
 • Tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlyti, pažadėti ar susitarti duoti arba duoti kyšį, siekiant, kad kitas asmuo, pasinaudodamas savo įgaliojimais ar ryšiais, paveiktų kitą ekspertą, kad šis teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydamas savo funkcijas;
 • Tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlyti, pažadėti, tartis duoti arba duoti kyšį, siekiant, kad kitas ekspertas teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydamas savo funkcijas;
 • Papirkti, tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlant, pažadant ar susitariant duoti kyšį kitam ekspertui, už pageidaujamą teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant savo tiesiogines funkcijas;
 • Savo ar kitų asmenų naudai neteisėtai įtakoti kito eksperto veiklą, siekiant priversti jį atsisakyti teisėtų veiksmų ar atlikti neteisėtus veiksmus;
 • Kitaip, nei aptarta, provokuoti, reikalauti, tartis ar sudaryti prielaidas atsirasti korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms, nustatytoms Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir kituose įstatymuose.

Jei su galima korupcinio pobūdžio veika susiduria ekspertas

Jei ekspertas, atlikdamas savo pareigas, tiesiogiai ar netiesiogiai gauna pasiūlymą pasipelnyti (nepriklausomai, ar pasiūlymą pateikia įrenginio savininkas ar kitas asmuo, kitas ekspertas) ar įvykdyti kitą galimai korupcinio pobūdžio veiką, privalo:

 • Savo elgesiu aiškiai parodyti asmeniui, kad netoleruoja pasipelnymo ir to nedarys, bei priminti, kad ekspertas už tinkamą pareigų atlikimą mokamas darbo užmokestis;
 • Įspėti pasipelnyti siūlantį asmenį, kad jo veika gali būti traktuojama kaip neteisėta, kad jis daro nusikaltimą, už kurį yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė – asmeniui nesiliovus, ekspertas privalo telefonu informuoti kompetentingą teisėsaugos instituciją (STT ar Teritorinį policijos komisariatą) ir VšĮ Technikos priežiūros tarnybos direktorių.