Įrenginių atitikties vertinimas

 • Titulinis
 • Įrenginių atitikties vertinimas

Įgyvendinant techniniais reglamentais šalyje perimtas atitinkamas Europos Sąjungos direktyvas, Technikos priežiūros tarnybai 2001 m., pirmajai kontrolės įstaigai Lietuvoje, suteikti įgaliojimai vykdyti paskirtosios kontrolės įstaigos funkcijas pagal atitinkamų reglamentų reikalavimus, o 2004 m. Technikos priežiūros tarnyba tapo paskelbtąja (notifikuotaja) įstaiga šalyje. 

Technikos priežiūros tarnybai, kaip paskelbtajai (notifikuotajai) įstaigai, suteiktas Europos Komisijos įmonių ir pramonės generalinio direktorato identifikacinis numeris 1399.

Technikos priežiūros tarnyba yra patvirtinta paskelbtąja (notifikuotąja) atitikties vertinimo įstaiga pagal šias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas ir reglamentus:

Techninis reglamentas „Liftai ir liftų saugos įtaisai “ (direktyva 2014/33/ES):

 • liftų baigiamasis tikrinimas pagal techninio reglamento „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ V priedą
 • liftų vieneto patikra (G modulis) pagal techninio reglamento „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ VIII priedą
Slėginių įrenginių techninis reglamentas (direktyva 2014/68/ES):
 • A 2 modulis (gamybos vidaus kontrolės ir prižiūrimas slėginės įrangos tikrinimas atsitiktiniais inetrvalais) 
 • B modulis (ES tipo tyrimas - produkcijos tipas) 
 • B  modulis (ES tipo tyrimas - projekto tipas ) 
 • C 2 modulis (gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu slėginės įrangos tikrinimu atsistiktiniais intervalais pagrįsta atitiktis tipui) 
 • D modulis (gamybos proceso kokybės užtikrinimu pagrįsta atitikties tipui procedūra) 
 • F modulis (slėginės įrangos patikra pagrįsta atitiktis tipui) 
 • G modulis (vieneto patikra pagrįsta atitiktis) pagal Slėginių įrenginių techninio reglamento 3 priedą
 • suvirinimo ir litavimo procedūrų patvirtinimą pagal Slėginių įrenginių techninio reglamento 1 priedą
Gabenamųjų slėginių įrenginių techninis reglamentas (direktyva 2010/35/ES):
 • periodiškas tikrinimas 
 • tarpinis tikrinimas 
 • išimtinis tikrinimas 
 • pakartotinis atitikties vertinimas